Privacyverklaring  Praktijk Maria Vendrik

1.    Inleiding

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikt Praktijk Maria Vendrik persoonlijke gegevens van cliënten en deelnemers, die deelnemen aan workshops en/of reizen. In onderstaande privacyverklaring informeert Praktijk Maria Vendrik haar cliënten hoe de persoonsgegevens worden gebruikt en waarvoor de gegevens voor haar van belang zijn.

2.    Doel

Het doel van deze privacyverklaring, is om binnen de Praktijk Maria Vendrik een juiste invulling te geven aan de rechten en verplichtingen uit de toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast wordt getracht om – in het kader van transparantie – de gegevensverwerkingen inzichtelijk te maken en de betrokken partijen bewust te maken van ieders verantwoordelijkheden.

3.    Reikwijdte

De privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens waarbij Praktijk Maria Vendrik handelt als verantwoordelijke in de zin van de AVG.

4.    Definitie persoonsgegevens

4.1.    Persoonsgegevens die verwerkt worden :

Naam, e-mailadres en telefoonnummer en gegevens die nodig zijn voor facturering.

Voor reizen geldt ook de informatie over contactpersonen thuis, dieetwensen en evt. medicijngebruik.

4.2.    Praktijk Maria Vendrik verwerkt de gegevens voor de onderstaande doeleinde:

•    Onderhouden van contact;

•    Beheer van cliëntenbestand;

•    Efficiëntie van dienstverlening. Denk aan mail beantwoorden en feedback;

•    Facturering van de gebruikte dienst bij Praktijk Maria Vendrik. Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

•    Nakoming van wettelijke verplichtingen, zoals de belastingdienst;

•    Praktijk Maria Vendrik werkt met derden zoals een Accountantskantoor en die krijgt beperkte gegevens over jou onder ogen (denk aan de facturen);

•    In geval van wettelijke verplichting of rechtelijk bevel; en

•    We zullen je gegevens nooit verstrekken aan derden.

5.    Beveiligingsmaatregelen

•    Aanmeldingen voor workshops en reizen en de daarbij behorende (zoals hierboven vermeld) persoonlijke informatie bewaar ik op mijn beveiligde computer in een word document;

•    Praktijk Maria Vendrik bewaart de gegevens niet langer dan daarvoor noodzakelijk.  Voor reizen geldt dat na de reis de gegevens vernietigd worden.

•    Praktijk Maria Vendrik houdt aan de wettelijke bewaarplicht zoals fiscale bewaarplicht; en

•    Praktijk Maria Vendrik gaat zorgvuldig om met je gegevens en zorgen ervoor dat ze niet in handen komen van derden of verloren raken.

6.    Evaluatie en herziening privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 augustus 2018.

7.    Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, tenzij dit verplicht is op basis van een wettelijke bepaling. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

8.    Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben het recht op informatie, inzage, correctie, aanpassing en rectificatie of verwijdering van gegevens, het recht op data portabiliteit en het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen. De procedures binnen de Praktijk Maria Vendrik die ervoor moeten zorgen dat de betrokkenen deze rechten kunnen uitoefenen, zijn hierna beschreven.

8.1.    Informatieverstrekking

De betrokkenen worden via deze privacyverklaring geïnformeerd over de verwerking van op hen betrekking hebbende persoonsgegevens voordat deze door of ten behoeve van Praktijk Maria Vendrik worden verwerkt.

8.2.    Recht op inzage

Nadat de betrokkene een verzoek tot inzage heeft gedaan bij Praktijk Maria Vendrik, deelt zij het zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen vier (4) weken mede, of Maria Vendrik persoonsgegevens betreffende de betrokkene verwerkt. Als dat het geval is, verstrekt Maria  Vendrik  binnen vier (4) weken na ontvangst van het verzoek aan de betrokkene een omschrijving van (1) het doel of de doelen van de verwerking, (2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt, (3) de ontvangers of categorieën ontvangers en (4) informatie omtrent de herkomst van de persoonsgegevens. Deze informatie wordt verstrekt in de Nederlandse taal.

8.3.    Recht op rectificatie, correctie, verbetering en aanvulling

Nadat een betrokkene zijn persoonsgegevens heeft ingezien, kan hij Praktijk Maria Vendrik verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Praktijk Maria Vendrik bericht de verzoekende betrokkene binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek of daaraan voldaan zal worden, waarbij een afwijzing gemotiveerd zal zijn. Praktijk Maria Vendrik zal het verzoek van de betrokkene honoreren indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn. Bij honoratie van het verzoek, zal Praktijk Maria Vendrik de beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Op grond van de AVG geldt dat de betrokkene het recht heeft om onverwijld rectificatie van de hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht completering van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

8.4.    Het recht op verwijdering van persoonsgegevens

Op basis van de AVG heeft de betrokkene het recht om vergeten te worden. Praktijk Maria Vendrik  is verplicht persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging te wissen, onder andere indien:

•    persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

•    de betrokkene zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;

•    betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking; en

•    de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

8.5.    Recht op dataportabiliteit

Op basis van de AVG heeft de betrokkene het recht  de hem betreffende persoonsgegevens, die de betrokkene aan Praktijk Maria Vendrik heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht die gegevens aan een andere organisatie over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door Praktijk Maria Vendrik, indien voldaan is aan de volgende vereisten uit de AVG:

a) indien de verwerking berust op toestemming; en

b) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

8.6.    Recht om bezwaar te maken

Een betrokkene kan op basis van de AVG, vanwege redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, gebruik maken van het recht van bezwaar tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Praktijk Maria Vendrik dient vervolgens de verwerking van persoonsgegevens te staken tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aangevoerd kunnen worden die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

9.    Slotbepaling

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan mij weten. Vragen  over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar: m.vendrik@planet.nl